Značka: 2-97/14   Datum: 14.4.2014

Věc: Čestné prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů za rok 2013
V příloze Vám zasíláme formulář čestného prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů pro potřeby uplatnění nároku na odměny podle § 22 (přenos TV vysílání), § 23 (provozování TV vysílání) a § 25 (právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu) zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vybranou za rok 2013. Do formuláře, prosím, uveďte pouze ty zvukově obrazové záznamy, ke kterým vlastníte práva výrobce zvukově obrazových záznamů dle § 80 odst. 2 ) písm. e) a odst. 3) zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že záznamy, se kterými disponujete na základě licencí poskytnutých od jiných (původních) výrobců zvukově obrazových záznamů nebo na základě smluv o převodu práv výrobce zvukově obrazových záznamů, lze do čestného prohlášení uvést pouze v případě, že předmětem těchto licencí či smluv o převodu práv jsou i práva uvedená ve všech výše zmíněných ustanoveních autorského zákona (tzn. § 22, 23 a 25 AZ).
Toto čestné prohlášení se netýká zvukově obrazového ztvárnění zvukových záznamů hudebních děl tzv. videoklipů. Výrobcům takových záznamů bude odměna v souladu s platným Vyúčtovacím řádem Intergram vypočtena podle výše identifikovatelných příjmů vybraných za užití těchto záznamů v roce 2013. Do tohoto čestného prohlášení uveďte celkovou stopáž (v minutách) užití jednotlivých zvukově obrazových záznamů vysíláním v terestrické celoplošné televizi, tj. pro rok 2013 - ČT1, ČT2, ČT24, NOVA, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Prima Love a TV Barrandov. Do čestného prohlášení nelze uvést živé vysílání pořadů, tedy pořady, které nebyly vysílány ze záznamu.
V případě zvukově obrazových záznamů vyrobených v koprodukci uveďte tržby odpovídající pouze Vašemu koprodukčnímu podílu vyplývajícímu z koprodukční smlouvy.
Žádáme Vás, abyste svůj nárok na příslušnou odměnu uplatnili posláním vyplněného a podepsaného čestného prohlášení v termínu nejpozději do 16.5.2014 na adresu společnosti Intergram poštou. Vzhledem k tomu, že jde o účetní doklad, vyplňte všechny předepsané údaje včetně podpisu statutárního zástupce. Současně Vás žádáme, abyste spolu s vyplněným čestným prohlášením zaslali aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o existenci firmy.
Čestné prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů najdete také na internetových stránkách společnosti Intergram v sekci „Ke stažení“ a podsekci „Formuláře – výrobci zvuk obraz“. Přílohu čestného prohlášení je možné zaslat i ve formátu xls na email: michal.krejcirik@intergram.cz. Tuto formu předložení čestného prohlášení preferujeme v případě, že Vaše čestné prohlášení obsahuje více jak 20 položek. Netýká se vlastního formuláře čestného prohlášení s uvedením celkových hodnot, který je nutné v originální verzi zaslat na adresu společnosti Intergram poštou. Nová adresa společnosti Intergram je od 17.2.2014: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1. S případnými dotazy se, prosím, obraťte na Ing. Michala Krejčiříka (telefon a e-mail viz níže).
S pozdravem
Ing. Ivana Jansíková
vedoucí ekonomického útvaru
zástupkyně ředitele
Příloha: Čestné prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů
Michal Krejčiřík 221 871 932 michal.krejcirik@intergram.cz