Prohlášení osoby povinné k dani  

Vážený pane, vážená paní,
od 1.1.2010 došlo ke změně legislativy týkající se odvádění daně z přidané hodnoty. Zákon České republiky č.235/2004 ve znění platném od 1.1.2010 nově definuje místo plnění při poskytnutí služby Intergramem a to obecně tak, že místo plnění se řídí skutečností, zda a kde nositel práv, který je příjemce této služby (tzn. výkonný umělec nebo výrobce), je osobou povinnou k dani či osobou nepovinnou k dani.
Osobou povinnou k dani jsou nově, kromě registrovaných plátců DPH, též subjekty, které vykonávají ekonomickou činnost. Přesnou definici osoby povinné k dani naleznete v příloze nazvané „Prohlášení osoby povinné k dani“. Pro stanovení práv a povinností v oblasti DPH je třeba, abyste Intergramu doložil/a, zda jste osobou povinnou k dani či nikoliv a to buď:
1) kopií registrace k DPH nebo
2) níže podepsaným prohlášením osoby povinné k dani
V případě, že neobdržíme žádný z uvedených dokladů, nastane povinnost odvodu DPH z režijní srážky v ČR.
Děkujeme za zaslání vyžádaných dokladů na adresu Intergram.
S pozdravem
Ing. Ivana Jansíková
vedoucí ekonomického útvaru
zástupkyně ředitele
Příloha: Prohlášení osoby povinné k dani


Prohlášení osoby povinné k dani
Čestně prohlašuji, že   (jméno/název)   (datum narození/IČO)   (bytem/sídlem) jsem osobou povinnou k dani:
1) ve členském státě EU   (uveďte stát)
2) v nečlenském státě EU   (uveďte stát)
V:   dne:    
     
Podpis prohlašovatele:

Podpis statut.zástupce:

Razítko:
   
Definice pojmu osoba povinná k dani:

Osobou povinnou k dani je fyzická i právnická osoba, která uskutečňuje svým jménem a na svůj účet ekonomické činnosti. Přitom je lhostejno, zda jde o podnikatelský subjekt či neziskovou organizaci. Ekonomickou činností se mimo jiné rozumí i soustavné poskytování služeb a také využití nehmotného majetku (např. autorských práv) za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Pojem soustavnosti není v zákoně definován. V daňové praxi se považuje za soustavnou činnost ta, která je činností opakovanou v libovolném časovém úseku. Důležitou okolností je, že tato osoba poskytuje služby za úplatu tj. má příjmy z nehmotného majetku (např. autorských práv).