Žádost o přidělení ISRC kódu výrobce – prvního vlastníka
Žádám o přidělení ISRC kódu pro výrobce1)

Jméno výrobce2)  
Jméno zástupce3)  
IČO/Rodné číslo zástupce:    
Sídlo výrobce:  
Tel./FAX:  
Kontaktní adresa4)  
e-mail:  
Dne:     Podpis a razítko5):
1) Zaškrtněte požadované

2) V případě, že žádáte jako fyzická osoba, uveďte své jméno

3) Statutární zástupce právnické osoby

4)Pokud se kontaktní adresa shoduje se sídlem výrobce není třeba vyplňovat

5) Vlastnoruční podpise fyzické osoby nebo podpis a razítko statutárního zástupce právnické osoby