Identifikace nahrávky podle ISRC  
     

Co je ISRC?
ISRC kód nahrávky je jedinečný dvanácti místný alfanumerický kód identifikující audio nahrávky a videoklipy.
K čemu slouží ?
ISRC slouží k identifikaci jednotlivých audio nahrávek a videoklipů na tuzemském i zahraničním trhu.
Jak sestavit ISRC?
ISRC kód nahrávky se skládá z :
1) kódu státu – pro všechny nahrávky vyrobené v České republice je pevně daný kód

2) kódu výrobce – tento kód přiděluje výrobci na základě podané žádosti Intergram.
Upozornění : pro výrobce zvukových a výrobce zvukově obrazových záznamů existují dva různé kódy

3) kódu roku – tento údaj představuje poslední dvojčíslí roku vydaní nahrávky

4) kód nahrávky – je pětimístná číselná řada, kterou si generuje sám výrobce
Každý výrobce musí zajistit, aby se jím přidělené ISRC kódy neduplikovaly a měl by si vést vlastní evidenci svých ISRC kódů nahrávek. Výrobce musí technicky zajistit, aby ISRC byl nedílnou součástí vydávané nahrávky.
Jak zažádat o přidělení ISRC

Pro přidělení ISRC kódu výrobce je potřeba vyplnit formulář, který si můžete stáhnout přímo z webu (Žádost o přidělení ISRC). Vyplněný a podepsaný formulář zašlete na adresu Intergram poštou (nebo oscanovaným s příslušným podpisem e-mailem na adresu michal.krejcirik@intergram.cz) spolu s kopií živnostenského listu, ve kterém musí být uvedena vydavatelská činnost nebo výroba, rozmnožování, distribuce, prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů. Pokud živnost nemáte nebo tuto činnost Vaše živnost neobsahuje, je potřeba kromě výše uvedeného formuláře současně vyplnit, podepsat a zaslat čestné prohlášení, které naleznete též v této sekci. Poté Vám bude přidělen a zaslán ISRC kód výrobce. Tento kód slouží pro sestavení ISRC kódu a při vyplnění nahrávacího protokolu, který naleznete též v této sekci.

Nahrávací protokol

Každá audio nahrávka/videoklip se do mezinárodní ISRC databáze dostane prostřednictvím správně vyplněného a Intergram doručeného Nahrávacího protokol – Identifikaci nahrávky podle ISRC. Nahrávací protokol vyplňují výrobci ve spolupráci s interprety na nahrávkách se podílejícími. Tento protokol slouží též k potřebám vyúčtování odměn vybraných za užití nahrávek vysíláním v České republice.

* V případě potřeby podrobnějších informací volejte Ing. Michala Krejčiříka tel.: 221 871 932